ලගදී පැවැත්වෙන පෙරහැරවල්

ඔලබොඩුව පෙරහැර

හැඳල පෙරහැර

මුන්නේශ්වරම් කාලි දේවාලය

Perahara Calander Sri Lanka

මෙම වසර තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වෙන පෙරහැර නාමාවලිය සහ දින පහත සදහන් පරිදි වේ.

ඔබගේ පෙරහැර නැරඹීම සදහා පැමිණෙන්නන්ගේ පහසුව පිණිස මෙම වසරේ පෙරහැර පැවැත්වෙන දිනයන් ලබාදීමට කාරුණිකවන්න.

Perahara Calander

No Perahara Name Venue Day Website
1 ඔලබොඩුව පෙරහැර ඔලබොඩුව 2019-01-25 olaboduwa.perahara.com
2 දැරණියගල පෙරහැර දැරණියගල 2017-10-14 Daraniyagala.perahara.com
3 පිලියන්දල පෙරහැර පිලියන්දල 2018-10-15 piliyandala. perahara.com
4 නිට්ටඹුව පෙරහැර නිට්ටඹුව 2016-05-11 Nittambuwa.perahara.com
5 නාරාහේන්පිට පෙරහැර නාරාහේන්පිට 2016-11-10 narahenpita.perahara.com
6 පන්නිපිටිය පෙරහැර පන්නිපිටිය 0000-00-00 pannipitiya.perahara.com
7 හැඳල පෙරහැර හැඳල 2016-12-17 hedala.perahara.com
8 වෙරපිටිය පෙරහැර වෙරපිටිය 2017-01-07 werapitiya.perahara.com
9 පුංචි කතරගම පෙරහැර පුංචි කතරගම 2017-01-17 Punchikataragama.perahara.com
10 ඔලබොඩුව පෙරහැර ඔලබොඩුව 2017-01-25 olaboduwa.perahara.com
11 දෙගල්දොරුව පෙරහැර දෙගල්දොරුව 2017-03-18 degaldoruwa.perahara.com
12 හැඳල හුණුපිටිය පෙරහැර හැඳල හුණුපිටිය පෙරහැර 2017-03-24 Handala Hunupitiya.perahara.com
13 දෙවුන්දර පෙරහැර දෙවුන්දර 2017-03-24 Dewndara.perahara.com
14 වේයන්ගොඩ පෙරහැර වේයන්ගොඩ 2017-05-06 Veyangoda Sampath.perahara.com
15 කඳාන පෙරහැර කඳාන 2017-05-07 kadana.perahara.com
16 ගනේගොඩ පෙරහැර ගනේගොඩ 2017-05-07 ganegoda.perahara.com
17 කැලණිය පෙරහැර කැලණිය 2017-05-12 kelaniya.perahara.com
18 බෞද්ධාලෝක විහාරය පෙරහැර බෞද්ධාලෝක විහාරය 2017-05-13 Bouddaloka Viharaya.perahara.com
19 ශ්‍රී දළදා මාලිගාව මාළිගාව පෙරහැර ශ්‍රී දළදා මාලිගාව මාළිගාව 2018-12-25 Sri Daladamaligawa.perahara.com
20 හිඟුරක්ගොඩ පෙරහැර හිඟුරක්ගොඩ 2017-05-18 higurakgoda.perahara.com
21 මාතලේ පෙරහැර මාතලේ 2017-05-21 mathale.perahara.com
22 මිහින්තලේ පෙරහැර මිහින්තලේ 2017-06-07 mihinthale.perahara.com
23 වරකාපොල පෙරහැර වරකාපොල 2017-06-17 warakapola.perahara.com
24 ගල් විහාරය පෙරහැර ගල් විහාරය 2017-06-08 Galvihare.perahara.com
25 වැල්ලරාව පෙරහැර වැල්ලරාව 2017-06-09 wellarawa.perahara.com
26 කඩුගන්නාව පෙරහැර කඩුගන්නාව 2017-06-09 kadugannawa.perahara.com
27 වේයන්ගොඩ පෙරහැර වේයන්ගොඩ 2017-06-09 weyangoda.perahara.com
28 කන්තලේ පෙරහැර කන්තලේ 2017-06-10 kanthale.perahara.com
29 සඳලංකාව පෙරහැර සඳලංකාව පෙරහැර 2017-06-10 sadalankawa.perahara.com
30 දිඹුලාගල පෙරහැර දිඹුලාගල 2017-06-10 dibulagala.perahara.com
31 හිගුල රජමහා විහාරය පෙරහැර හිගුල රජමහා විහාරය 2017-06-11 Hingula Rajamaha viharaya.perahara.com
32 දඩගමුව පෙරහැර දඩගමුව 2017-06-17 Veyangoda Dadagamuwa.perahara.com
33 කැකිරාව පෙරහැර කැකිරාව 2017-06-10 kekirawa.perahara.com
34 හෝමාගම පෙරහැර හෝමාගම 2017-06-16 homagama.perahara.com
35 කෑගල්ල පෙරහැර කෑගල්ල 2018-06-17 Kegalle.perahara.com
36 ඇත් කද විහාරය පෙරහැර ඇත් කද විහාරය 2017-06-22 Ethkada Viharaya.perahara.com
37 කුලියාපිටිය පෙරහැර කුලියාපිටිය 2017-06-24 kuliyapitiya.perahara.com
38 හෙම්මාතගම පෙරහැර හෙම්මාතගම 2017-06-24 Hemmathagama.perahara.com
39 හතරලියද්ද පෙරහැර හතරලියද්ද 2017-06-24 Hataraliyadda.perahara.com
40 වැලිමඩ පෙරහැර වැලිමඩ 2017-06-30 welimada.perahara.com
41 බිංගිරිය වැල්ලරාව පෙරහැර බිංගිරිය වැල්ලරාව 2017-07-08 Bingiriya Wellarawa.perahara.com
42 සෝමාවතිය පෙරහැර සෝමාවතිය 2017-07-08 somawathiya.perahara.com
43 අරනගංවිල පෙරහැර අරනගංවිල 2017-07-14 Aranaganwila.perahara.com
44 තිබ්බොටුගොඩ පෙරහැර තිබ්බොටුගොඩ 2017-07-15 Thibbotugoda.perahara.com
45 කන්තලේ පෙරහැර කන්තලේ 2017-07-15 Kanthale.perahara.com
46 දළදා මාලිගාව පෙරහැර දළදා මාලිගාව 2017-08-07 Dalada Maligawa.perahara.com
47 දළදා මාලිගාව විෂ්ණු දේවාලය පෙරහැර දළදා මාලිගාව විෂ්ණු දේවාලය 2017-08-07 Dalada Maligawa-Wishnu dewalaya.perahara.com
48 දළදා මාලිගාව පත්තිනි දේවාලය පෙරහැර දළදා මාලිගාව පත්තිනි දේවාලය 2017-08-07 Dalada Maligawa-Paththini Dewalaya.perahara.com
49 විල්බාව පෙරහැර විල්බාව 2017-08-10 Wilbawa.perahara.com
51 බේරුවල පෙරහැර බේරුවල 2017-08-12 beruwala.perahara.com