කෑගල්ල පෙරහැර

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

1
2
3
4
5
6


කෑගල්ල පෙරහැර පටන් ගෙන තිබෙන්නේ 1936 දී පමණය. කෑගල්ල වෑවලදෙනිය විහාරස්ථානයේ පුණ්‍යයෝදය සමිතිය මගින් ආරම්භ කරන්නට යෙදුන මෙම පෙරහැර තවමත් එම සංවිධානය මගින් පවත්වාගෙන යයි.

උඩරට, පහත රට, සබරගමු නැටුම් සහ වැනි සම්ප්‍රදායික නැටුම් වලින් සහ නව නිර්මාණ නැටුම් ලෙස අලුත් මුහුණුවරකින් පෙරහරට එකතු වූ අලංකාර නැටුම් වලින් ද මෙම පෙරහැර සමන්විත වේ.

කෑගල්ල දිසාවෙහි තිබෙන කලායතන බොහෝමයක ඉගෙන ගන්නා දරු දැරියන්ගේ නැටුම් එළිදැක්වීම කලඑළි මංගල්‍ය සිදු වන්නේද කෑගල්ල පොසොන් පෙරහර තුළින් කෑගල්ල පොසොන් පෙරහැර පවත්වනු ලබන්නේ මිහිඳු මාහිමියන්ගේ ලංකා ගමනය සිහිපත් කිරීමට සහ උන්වහන්සේට කරන උපහාරයක් වශයෙනුත්ය